Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author MacDonald, Matthew.

Title Mózg : nieoficjalny podręcznik / Matthew MacDonald
Published [Gliwice?] : Helion, [2012]
©2012
Online access available from:
Safari O'Reilly books online    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource (1 volume) : illustrations
Series Nieoficjalny podręcznik
Missing manual.
Summary <Div align="center"><h4>Sekretne?ycie Twojego mózgu -- czyli mroczna podró? w g??b galaretowatej masy komórek</h4> Co Twój mózg próbuje przed Tob? ukry?? Dlaczego zniekszta?ca postrzegan? rzeczywisto??? Jak mo?esz nauczy? si? w pe?ni wykorzystywa? jego potencja?? W jaki sposób powiniene? dba? o mózg, by zachowa? bystro?? umys?u?<div align="center"><h4>Anatomia mózgu</h4> Je?li jeste? szcz??liwym posiadaczem mózgu, a do tego jest on jednym z Twoich ulubionych organów, przygotowali?my dla Ciebie ksi??k? inn? ni? wszystkie. Skoro telewizor, mikrofalówka i lodówka, a ostatnio nawet niemowl?ta dostarczane s? ze szczegó?ow? instrukcj? obs?ugi, dlaczego nie posiada jej ta fascynuj?ca masa komórek, bez której by?by? ... zwyk?? ro?link?? A je?li u?ywasz swojego mózgu niezgodnie z instrukcj?? Albo nie wykorzystujesz jego ca?ego potencja?u? By?aby to naprawd? niepowetowana strata. Ta ksi??ka jest po??czeniem przewodnika naukowego i bezcennego poradnika. Opiera si? na najnowszych osi?gni?ciach neurobiologii, psychologii oraz wiedzy na temat?ywienia. Nauczy Ci?, jak si? zregenerowa? podczas drzemki, ostrze?e, by nie ufa? pami?ci, oraz wyt?umaczy, dlaczego nigdy nie b?dziesz szcz??liwszy ni? jeste?, niezale?nie od tego, jak dobrze Ci si? powodzi. Dowiesz si?, co powoduje,?e my?lisz, czujesz i dzia?asz w okre?lony sposób, a tak?e sk?d bior? si? stany l?ków i euforii. Z jej pomoc? odkryjesz te?, czym dla Twojego mózgu jest mi?o??. Poznaj sekretne mechanizmy, które??dz? Twoimi zachciankami. Odkryj b??dy mózgu w postrzeganiu?wiata i zawrotne z?udzenia optyczne. Naucz si? kilku sztuczek, którymi mo?na zaskoczy? go?ci na imprezie. Stosuj skuteczne metody walki z pogarszaj?c? si? pami?ci? i zachowaj bystro?? umys?u. Zdemaskuj zagadki ludzkiego zachowania -- zaburzenia psychiczne, mi?o??, stres, zazdro??
Notes Authorized translation of the English ed. of Your brain: the missing manual. O'Reilly Media, c2008. Cf. Copyright page
Online resource; title from title page (Safari, viewed July 11, 2013)
Subject Cognition.
Mental discipline.
Mental efficiency.
Thought and thinking.
Form Electronic book
ISBN 1457172070
1457172097
9781457172076
9781457172090
Other Titles Your brain the missing manual. Polish