Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Sgall, Petr, author

Title Jazyk, mluvení, psaní / Petr Sgall
Published Prague, Czech Republic : Karolinum, [2011]
©2011

Copies

Description 1 online resource (307 pages)
Contents Obsah; Předmluva Eva Haji♯‍ov©Ł a℗ Jarmila Panevov©Ł; M©Ưsto ©ðvodu: Lingvistika a℗ z©Łkon schv©Łlnosti*; 1. Lingvistika; Ideje klasick©♭ho PLK jsou i dnes aktu©Łln©Ư; Ohl©♭dnut©Ư pra¿ℓsk©♭ho lingvisty za dvac©Łt©ưm stolet©Ưm* ; Volnost jako univerz©Łln©Ư vlastnost jazyka*; Pravdivost jako v©ưchodisko s©♭mantiky; 2. Jazyk; Valence jako j©Łdro jazykov©♭ho syst©♭mu; Aktu©Łln©Ư ♯‍leněn©Ư věty (jeho postaven©Ư v℗ jazykov©♭m syst©♭mu a℗ jeho v©ưznam pro překlad); Teorie valence a jej©Ư form©Łln©Ư zpracov©Łn©Ư; Typy jazyků a℗ jejich z©Łkladn©Ư vlastnosti; Soustava p©Łdov©ưch koncovek v℗ ♯‍e¿Łtině; 3. Mluven©Ư; Pozn©Łmka k℗ jazykov©♭ kultuře
Perspektivy standardn©Ư ♯‍e¿ŁtinyBěžn©Ł mluva a℗ lingvist©♭ v℗ Čech©Łch a℗ na℗ Moravě; K℗ v©ưvoji v©ưzkumu obecn©♭ ♯‍e¿Łtiny (OČ); K℗ diskusi o℗ spisovn©♭ a℗ obecn©♭ ♯‍e¿Łtině; 4. Psan©Ư; V©ư¿atky z℗ knihy P.℗ Sgalla a℗ J. Panevov©♭ Jak ps©Łt a℗ jak nepsat ♯‍esky (2004); Lingvistick©ư pohled na℗ ♯‍esk©ư pravopis I.; Lingvistick©ư pohled na℗ ♯‍esk©ư pravopis II.; Kdyby nebylo ypsilonu, museli bychom ho vytvořit?; 5. V©ưběrov©Ł bibliografie Petra Sgalla
Summary Svazek Jazyk, mluven©Ư, psan©Ư vych©Łz©Ư k petaosmdes©Łt©ưm narozenin©Łm Petra Sgalla, jednoho z nejv©ưznamnej¿Ł©Ưch cesk©ưch lingvistu soucasnosti, a prin©Ł¿Ł©Ư v©ưber jeho cesky publikovan©ưch pr©Ưspevku z let 1960-2008 orientovan©ưch prev©Ł¿ℓne na ceskou lingvistickou obec. Tyto pr©Ưspevky dokl©Łdaj©Ư ¿Ł©Ưri i hloubku autorova z©Łjmu, a tak©♭ jeho vernost t©♭matum, kter©Ł si zvolil na zac©Łtku sv©♭ vedeck©♭ kari©♭ry, at ji¿ℓ jde o ot©Łzky teoretick©♭ho pohledu na jazyk, nebo zretel k u¿ℓ©Ưv©Łn©Ư jazyka v ruzn©ưch dom©♭n©Łch - ©ðstn©Ư i p©Ưsemn©♭ (kde jde jak o ot©Łzky pravopisu, tak stylu a bohatosti vyjadrov©Łn©Ư). Je tu zarazena i v©ưbero
Bibliography Includes bibliographical references
Notes Online resource; title from PDF cover (ebrary, viewed May 27, 2014)
Subject Czech language -- Spoken Czech.
Czech language -- Grammar
Czech language -- Dependency grammar
Czech language -- Orthography and spelling
FOREIGN LANGUAGE STUDY -- Miscellaneous.
Czech language -- Spoken Czech.
Czech language -- Orthography and spelling.
Czech language -- Grammar.
Form Electronic book
ISBN 9788024625485
8024625482