Limit search to available items
Book Cover
E-book
Author Cravens, Jesse, author

Title Ember.js dla webdeveloperów / Jesse Cravens, Thomas Q. Brady ; tłumaczenie, Andrzej Stefański
Published Gliwice : Helion, [2015]
©2015
Online access available from:
Safari O'Reilly books online    View Resource Record  

Copies

Description 1 online resource : illustrations (some color)
Summary <H3>Poznaj atuty Ember.js!</h3>Ember.js to biblioteka j?zyka JavaScript, dzi?ki której mo?esz sprawnie budowa? aplikacje na podstawie wzorca MVC (ang. Model View Controller). Ember.js znakomicie sprawdza si? przy tworzeniu jednostronicowych aplikacji internetowych (ang. Single Page Applications), a ponadto usprawnia automatyczne aktualizowanie szablonów czy dwustronne wi?zanie danych. Je?eli chcesz zg??bi? tajniki tej biblioteki, ta ksi??ka jest dla Ciebie. Dzi?ki niej poznasz potencja? Ember.js, jej atuty oraz techniki pracy. Lektura kolejnych rozdzia?ów pozwoli Ci pozna? zasady dzia?ania generatora aplikacji Ember i szablonów, a tak?e proces budowy modelu danych i kontrolerów. Na sam koniec dowiesz si?, jak zapisywa? dane po stronie klienta. Po zg??bieniu mo?liwo?ci Ember.js nauczysz si? przygotowywa? serwer, który b?dzie przetwarza???dania wysy?ane z Twojej aplikacji. W tym celu wykorzystasz Rails MVC. W trakcie lektury zbudujesz w?asn? aplikacj? o nazwie Rock'n'roll. Jeste? ciekaw, co potrafi? Si?gnij po t? ksi??k? i przekonaj si? sam! Przygotuj?rodowisko pracy oraz wygeneruj podstawowy kod. Sprawd?, w jaki sposób „ergonomia? zapewniana przez Ember pozwala minimalizowa? ilo?? kodu. Przygotuj szablony dla prototypu ksi??ki dzi?ki Handlebars.js. Wykorzystaj rutery do zarz?dzania stanem aplikacji bez prze?adowywania zawarto?ci strony. Po??cz kontrolery i widoki ze zdarzeniami oraz synchronizuj dane dzi?ki powi?zaniom. Przygotuj infrastruktur? wspieraj?c? Ember za pomoc? REST-owego API lub Ruby on Rails. Wykorzystaj bibliotek? Data do zapisywania danych i komunikacji z infrastruktur? wspieraj?c?. Twórz uniwersalne modularne wid?ety rozszerzaj?ce mo?liwo?ci Twoich aplikacji.<h3>Pisz ambitne programy w JavaScript. Z Ember.js zaawansowane aplikacje internetowe s? w Twoim zasi?gu! </h3>
Notes Includes index
Online resource ; title from PDF title page (EBSCO, viewed May 12, 2015)
Subject Client/server computing -- Design and construction.
Internet programming -- Computer programs.
Web applications.
Form Electronic book
Author Brady, Thomas Q., author
Translation of (work): Cravens, Jesse. Building web apps with Ember.js
ISBN 1457194422
1457194430 (electronic bk)
1457194457
9781457194429
9781457194436 (electronic bk)
9781457194450
Other Titles Building web apps with Ember.js. Polish