Limit search to available items
Nearby Call Numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Medium Year
892.05 P1111 A6/Ch/1962 : Chun / Ba Jin     
      Chun / Ba Jin MELB  Book 1962
892.05 P1111 A6/L : Living amongst heroes / Pa Chin     
      Living amongst heroes / Pa Chin W'PONDS  Book 1956
892.05 P1111 A6/P2F : Ba Jin / Feng Sun bian ; San lian shu dian Xianggang fen dian, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban     
      Ba Jin / Feng Sun bian ; San lian shu dian Xianggang fen dian, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban MELB  Book 1986
892.05 P6142 Z/Hap : Pien Chih-lin : a study in modern Chinese poetry / Lloyd Haft     
      Pien Chih-lin : a study in modern Chinese poetry / Lloyd Haft MELB  Book 1983
892.05 P6531 A6/P2C    
      Bingxin / Zhuo Ru bian ; San lian shu dian Xianggang fen dian, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban MELB  Book 1986
      Bingxin / Zhuo Ru bian ; San lian shu dian Xianggang fen dian, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban MELB  Book 1986
892.05 Q1122 A24/Q : Qian Zhongshu san wen = Qian Zhongshu's selected essays     
      Qian Zhongshu san wen = Qian Zhongshu's selected essays MELB  Book 1997
892.05 S5241 A24/Z : Zui xun xun de Aozhou / Sha Yu zhu     
      Zui xun xun de Aozhou / Sha Yu zhu MELB  Book 1999
892.05 S5467 A1/S : Shen Congwen wen ji     
      Shen Congwen wen ji MELB  Book 1984
892.05 S5467 A6/S2Y : Shen Congwen xuan ji     
      Shen Congwen xuan ji MELB  Book 1983
892.05 S5551 A23/S : Shi Tiesheng jing xuan ji / Shi Tiesheng zhu     
      Shi Tiesheng jing xuan ji / Shi Tiesheng zhu MELB  Book 2006
892.05 S5621 A21/S : Shu Ting jing xuan ji / Shu Ting zhu     
      Shu Ting jing xuan ji / Shu Ting zhu MELB  Book 2006
892.05 T1617 A6/S : Shang Yang de gu shi / Tan Yihuan zhu     
      Shang Yang de gu shi / Tan Yihuan zhu MELB  Book 1974
892.05 T5885 A1/Y : Ding Ling / Yang Guixin bian ; San lian shu dian Xianggang fen dian, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban     
      Ding Ling / Yang Guixin bian ; San lian shu dian Xianggang fen dian, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban MELB  Book 1985
892.05 T87716 A6/L3W : Thunderstorm / Taso Yu [Cao Yu] ; translated by Wang Tso-liang and A.C. Barnes     
      Thunderstorm / Taso Yu [Cao Yu] ; translated by Wang Tso-liang and A.C. Barnes MELB  Book 1964
892.05 W2463 A23/W : Wang Anyi du shu bi ji     
      Wang Anyi du shu bi ji MELB  Book 2007
892.05 W2463 A6/Q : Qi meng shi dai / Wang Anyi zhu     
      Qi meng shi dai / Wang Anyi zhu MELB  Book 2007
892.05 W2463 A6/S : The song of everlasting sorrow : a novel of Shanghai / Wang Anyi ; translated by Michael Berry and Susan Chan Egan     
      The song of everlasting sorrow : a novel of Shanghai / Wang Anyi ; translated by Michael Berry and Susan Chan Egan MELB  Book 2008
892.05 W2464 A24/W : Wang Dingjun san wen / Yi shi bian     
      Wang Dingjun san wen / Yi shi bian MELB  Book 1994
892.05 W2468 A6/N : Nan fang you jia mu / Wang Xufeng     
      Nan fang you jia mu / Wang Xufeng MELB  Book 1995
892.05 W2469 A6/D : Di jiu tian chang : Wang Xiaobo xiao shuo ju ben ji     
      Di jiu tian chang : Wang Xiaobo xiao shuo ju ben ji MELB  Book 1998
892.05 W2561 A21/P : Poems of Wang Ching-wei / translated into English with a preface and notes by Seyuan Shu ; foreword by T. Sturge Moore     
      Poems of Wang Ching-wei / translated into English with a preface and notes by Seyuan Shu ; foreword by T. Sturge Moore W'PONDS  Book 1938
892.05 W4153 A6/M3H    
      Marrying Buddha / Wei Hiu MELB, W'PONDS   Book 2005
      Marrying Buddha / Wei Hiu MELB, W'PONDS   Book 2005
892.05 W9595 A24/W : Wu Liang hua yu : xiao yao zhe shuo / Wu liang zhu     
      Wu Liang hua yu : xiao yao zhe shuo / Wu liang zhu W'PONDS  Book 1996
892.05 W9595 A24/Wd : Wu Liang hua yu : du xing zhe shuo / Wu liang zhu     
      Wu Liang hua yu : du xing zhe shuo / Wu liang zhu MELB  Book 1996
892.05 W9595 A24/Wg : Wu Liang hua yu : guan cha zhe shuo / Wu liang zhu     
      Wu Liang hua yu : guan cha zhe shuo / Wu liang zhu MELB  Book 1996
892.05 W9595 A24/Wp : Wu Liang hua yu : pi ping zhe shuo / Wu Liang zhu     
      Wu Liang hua yu : pi ping zhe shuo / Wu Liang zhu MELB  Book 1996
892.05 W9596 A6/H : Hongguang Jiao ye zhan / Wu Shenglin     
      Hongguang Jiao ye zhan / Wu Shenglin MELB  Book 1975
892.05 X6666 A24/T : Tian tang niao yu nai ping shua : nan ban qiu xiao yao you / Xia Zuli zhu     
      Tian tang niao yu nai ping shua : nan ban qiu xiao yao you / Xia Zuli zhu W'PONDS  Book 2000
892.05 X67/6 A24/X : Xiao Si san wen / Yang Ran bian     
      Xiao Si san wen / Yang Ran bian MELB  Book 1994
892.05 X8222 A21/X : Xu Zhimo shi quan bian / Liang Ren bian     
      Xu Zhimo shi quan bian / Liang Ren bian MELB  Book 1990
892.05 Y2259 A6/Y : Yue wang Goujian / Yang Xiaobai zhu     
      Yue wang Goujian / Yang Xiaobai zhu MELB  Book 1997
892.05 Y2521 A6/L    
      Li Zicheng / Yao Xueyin zhu MELB  Book 1976-
      Li Zicheng / Yao Xueyin zhu MELB  Book 1976-
      Li Zicheng / Yao Xueyin zhu MELB  Book 1976-
892.05 Y4328 A6/Y2Y : Ye Shengtao / Ye Zhishan bian     
      Ye Shengtao / Ye Zhishan bian MELB  Book 1983
892.05 Y6733 A6/S : Shi men ye hua / You Fengwei     
      Shi men ye hua / You Fengwei MELB  Book 1997
892.05 Y9411 A6/Y2Y : Yu Pingbo / Yue Qi bian ; San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban     
      Yu Pingbo / Yue Qi bian ; San lian shu dian (Xianggang) you xian gong si, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban MELB  Book 1989
892.05 Y9414 A24/Y : Yu Guangzhong san wen = You Kwang-chung's selected essays     
      Yu Guangzhong san wen = You Kwang-chung's selected essays MELB  Book 1997
892.05 Z633 A6/A3G : The ancient ship / Zhang Wei ; translated by Howard Goldblatt     
      The ancient ship / Zhang Wei ; translated by Howard Goldblatt W'BOOL  Book 2008
892.05 Z6361 A24/A : Aozhou feng liu / Zhang Aolie zhu     
      Aozhou feng liu / Zhang Aolie zhu W'PONDS  Book 1996
892.05 Z6362 A6/G : Ge bi hua / Zhang Changgong zhu     
      Ge bi hua / Zhang Changgong zhu MELB  Book 1974
892.05 Z6366 A6/R : Ru guo ni qu le yi ge zuo jia zhuan hang er / [zuo zhe Zhang Jie zhu]     
      Ru guo ni qu le yi ge zuo jia zhuan hang er / [zuo zhe Zhang Jie zhu] MELB  Book 1997
892.05 Z6366 A6/S : Shi jie shang zui teng wo de na ge ren qu le / [zuo zhe Zhang Jie]     
      Shi jie shang zui teng wo de na ge ren qu le / [zuo zhe Zhang Jie] MELB  Book 1997
892.05 Z6367 A6/Y : Ye shi fu nü / Zhang Nie'er zhu     
      Ye shi fu nü / Zhang Nie'er zhu MELB  Book 1998
892.05 Z6368 A24/W : Wei guan yi ren / Zhang Maolong zhu     
      Wei guan yi ren / Zhang Maolong zhu MELB  Book 1996
892.05 Z6369 A24/Z : Zhang Xiaofeng san wen / Tang Meng bian     
      Zhang Xiaofeng san wen / Tang Meng bian MELB  Book 1997
892.05 Z6371 A24/F : Fei hua di li liang / Zhao Wumian zhu     
      Fei hua di li liang / Zhao Wumian zhu MELB  Book 1998
892.05 Z6375 A6/Z : Zhitang wen ji / Zhou Zuoren zhu     
      Zhitang wen ji / Zhou Zuoren zhu MELB  Book 1981
892.05 Z6378 Z/Cwx : Xian hua Zhou Zuoren / Chen Zishan bian     
      Xian hua Zhou Zuoren / Chen Zishan bian MELB  Book 1996
892.06 B5767 A6/N    
      Nü xin li shi. Shang / Bi Shumin zhu MELB  Book 2007
      Nü xin li shi. Xia / Bi Shumin zhu MELB  Book 2007
892.06 C5189 A23/C : Sherlock in Shanghai : stories of crime and detection / by Cheng Xiaoqing ; translated by Timothy C. Wong     
      Sherlock in Shanghai : stories of crime and detection / by Cheng Xiaoqing ; translated by Timothy C. Wong MELB  Book 2007
892.06 J6115 A6/W : Wolf totem / Jiang Rong ; translated by Howard Goldblatt     
      Wolf totem / Jiang Rong ; translated by Howard Goldblatt MELB  Book 2008
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next