Limit search to available items
Nearby Call Numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Medium Year
892.05 H87362 A23/W : Xiao hong / Wang Shu bian     
      Xiao hong / Wang Shu bian MELB  Book 1982
892.05 H87362 A6/S : Sheng si chang / Xiao Hong zhu     
      Sheng si chang / Xiao Hong zhu MELB  Book 1998
892.05 H87362 Z/Goh : Hsiao Hung / by Howard Goldblatt     
      Hsiao Hung / by Howard Goldblatt MELB  Book 1976
892.05 H8740 A2/C : Hu Shi shu hua / Cao Boyan, Cao Yang bian     
      Hu Shi shu hua / Cao Boyan, Cao Yang bian MELB  Book 1998
892.05 H8740 A6/H2I : Hu Shi / Yi Zhuxian bian ; San lian shu dian Xianggang fen dian, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban     
      Hu Shi / Yi Zhuxian bian ; San lian shu dian Xianggang fen dian, Ren min wen xue chu ban she lian he bian ji chu ban MELB  Book 1987
892.05 H8747 A24/H : Huang Shang san wen = Huang Shang's selected proses / [Huang Shang zhu]     
      Huang Shang san wen = Huang Shang's selected proses / [Huang Shang zhu] MELB  Book 1998
892.05 J6116 A6/Y : Yu dao nü chao / Jiang Shumao zhu     
      Yu dao nü chao / Jiang Shumao zhu MELB  Book 1972
892.05 J6161 A6/B    
      Bi xue jian / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
      Bi xue jian / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
892.05 J6161 A6/F    
      Fei hu wai zhuan / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
      Fei hu wai zhuan / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
892.05 J6161 A6/L    
      Lu ding ji / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
      Lu ding ji / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
      Lu ding ji / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
      Lu ding ji / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
892.05 J6161 A6/S    
      Shen diao xia lü / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
      Shen diao xia lü / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
      Shen diao xia lü / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
892.05 J6161 A6/Sh    
      Shu jian en chou lu / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
      Shu jian en chou lu / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
892.05 J6161 A6/She    
      She diao ying xiong zhuan / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
      She diao ying xiong zhuan / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
      She diao ying xiong zhuan / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
892.05 J6161 A6/T    
      Tian long ba bu / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
      Tian long ba bu / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
      Tian long ba bu / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
      Tian long ba bu / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
892.05 J6161 A6/X    
      Xiao ao jiang hu / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
      Xiao ao jiang hu / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
      Xiao ao jiang hu / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
892.05 J6161 A6/Xi    
      Xia ke xing / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
      Xia ke xing / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
892.05 J6161 A6/Xw : Xue shan fei hu / Jin Yong zhu     
      Xue shan fei hu / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
892.05 J6161 A6/Y    
      Yi tian tu long ji / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
      Yi tian tu long ji / Jin Yong zhu MELB  Book 1994
892.05 K7525 A6/K2W : Ge Ling / Wang Jiquan, Yao Guohua bian     
      Ge Ling / Wang Jiquan, Yao Guohua bian MELB  Book 1990
892.05 K9687 A1/K    
      Guo Moruo quan ji / [Guo Moruo zhu zuo bian ji chu ban wei yuan hui bian] MELB  Book 1982-
      Guo Moruo quan ji / [Guo Moruo zhu zuo bian ji chu ban wei yuan hui bian] MELB  Book 1982-
892.05 K9687 A6/C/1953 : Chu yuan : a play in five acts / by Kuo Mo-jo ; translated by Yang Hsien-yi and Gladys Yang     
      Chu yuan : a play in five acts / by Kuo Mo-jo ; translated by Yang Hsien-yi and Gladys Yang W'PONDS  Book 1953
892.05 K9687 A6/P : Piao liu san bu qu / Guo Moruo zhu     
      Piao liu san bu qu / Guo Moruo zhu MELB  Book 1998
892.05 L2988 A6/C3H : Teahouse : a play in three acts / Lao She ; translated by John Howard-Gibbon     
      Teahouse : a play in three acts / Lao She ; translated by John Howard-Gibbon MELB  Book 1980
892.05 L2988 A6/L2S    
      Lao She xuan ji MELB  Book 1986
      Lao She xuan ji MELB  Book 1986
      Lao She xuan ji MELB  Book 1986
      Lao She / Shu Ji bian MELB  Book 1988
892.05 L2988 A6/Lu : Luo tuo Xiangzi / Lao She     
      Luo tuo Xiangzi / Lao She MELB  Book 1998
892.05 L6931 A6/W3y : Wang Kuei and Li Hsiang-hsiang : a narrative poem / [translated by Yang Hsien-yi and Gladys Yang] ; [cover design and illustrations by Chou Ling-chao]     
      Wang Kuei and Li Hsiang-hsiang : a narrative poem / [translated by Yang Hsien-yi and Gladys Yang] ; [cover design and illustrations by Chou Ling-chao] W'PONDS  Book 1964
892.05 L69316 A6/K    
      Guan chang xian xing ji / Li Baojia zhuan MELB  Book 1974
      Guan chang xian xing ji / Li Baojia zhuan MELB  Book 1974
892.05 L6932 A24/L : Liang Qichao shu hua / Lülinshufang ji jiao     
      Liang Qichao shu hua / Lülinshufang ji jiao MELB  Book 1998
892.05 L6932 A6/Y    
      Yinbing shi wen ji lei bian / Liang Qichao zhu MELB  Book 1974
      Yinbing shi wen ji lei bian / Liang Qichao zhu MELB  Book 1974
892.05 L7351 A6/S    
      Shanghai huang di Du Yuesheng / Lin Jinde zhu MELB  Book 1995
      Shanghai huang di Du Yuesheng / Lin Jinde zhu MELB  Book 1995
892.05 L7352 A6/L2C : Lin Huiyin / Chen Zhongying, Chen Yu bian     
      Lin Huiyin / Chen Zhongying, Chen Yu bian MELB  Book 1990
892.05 L7353 A6/C : Cheng nan jiu shi / [Lin Haiyin zhu]     
      Cheng nan jiu shi / [Lin Haiyin zhu] MELB  Book 1997
892.05 L7353 A6/J : Jin li yu de bai jian qun / [Lin Haiyin zhu]     
      Jin li yu de bai jian qun / [Lin Haiyin zhu] MELB  Book 1997
892.05 L7353 A6/S : Sheng ming de feng ling / [Lin Haiyin zhu]     
      Sheng ming de feng ling / [Lin Haiyin zhu] MELB  Book 1997
892.05 L7353 A6/X : Xiao yun / [Lin Haiyin zhu]     
      Xiao yun / [Lin Haiyin zhu] MELB  Book 1997
892.05 L7353 A6/Y : Yingzi de xiang lian / [Lin Haiyin zhu]     
      Yingzi de xiang lian / [Lin Haiyin zhu] MELB  Book 1997
892.05 L7554 A29/L : Ling Shuhua / Zhongguo xian dai wen xue guan bian ; Ji Lei bian xuan     
      Ling Shuhua / Zhongguo xian dai wen xue guan bian ; Ji Lei bian xuan MELB  Book 1997
892.05 L7626 A2/C : Lin, Yutang shu hua / Chen Zishan bian     
      Lin, Yutang shu hua / Chen Zishan bian MELB  Book 1998
892.05 L7626 A6/C : Chinatown family / a novel by Lin Yutang     
      Chinatown family / a novel by Lin Yutang W'PONDS  Book 1949
892.05 L7626 A6/J : Juniper Loa / Lin Yutang     
      Juniper Loa / Lin Yutang MELB  Book 1964
892.05 L7626 A6/M : Moment in Peking : a novel of contemporary Chinese life / by Lin Yutang     
      Moment in Peking : a novel of contemporary Chinese life / by Lin Yutang W'PONDS  Book 1940
892.05 L7833 A24/B : Bannong za wen / Liu Fu zhu     
      Bannong za wen / Liu Fu zhu MELB  Book 1983
892.05 L7833 A24/Ba : Bannong za wen er ji / Liu Bannong zhu     
      Bannong za wen er ji / Liu Bannong zhu MELB  Book 1983
892.05 L7838 A21/M    
      Mo jian shi shi ci ji / Zhongguo ge ming bo wu guan bian MELB  Book 1985
      Mo jian shi shi ci ji / Zhongguo ge ming bo wu guan bian MELB  Book 1985
892.05 L9263 A1/T/1982    
      Lu Xun quan ji MELB  Book 1981
      Lu Xun quan ji MELB  Book 1981
      Lu Xun quan ji MELB  Book 1981
      Lu Xun quan ji MELB  Book 1981
12 additional entries    
892.05 L9263 A23/L : Lu Xun xiao shuo ji ci hui = Lu Xün xiǎo shuō jí, vocabulary : selected short stories of Lu Xün / translated by D.C. Lau     
      Lu Xun xiao shuo ji ci hui = Lu Xün xiǎo shuō jí, vocabulary : selected short stories of Lu Xün / translated by D.C. Lau MELB  Book 1979
892.05 L9263 A23/S : Selected stories of Lu Hsun [i.e. S. Chou] / [translated from the Chinese by Yang Hsien-yi and Gladys Yang]     
      Selected stories of Lu Hsun [i.e. S. Chou] / [translated from the Chinese by Yang Hsien-yi and Gladys Yang] MELB  Book 1977
892.05 L9263 A23/Y : Old tales retold / Lu Hsun ; Translated by Yang Hsien-yi and Gladys Yang     
      Old tales retold / Lu Hsun ; Translated by Yang Hsien-yi and Gladys Yang MELB  Book 1972
892.05 L9263 A24/L : Lu Xun san wen quan bian / Wang Dehou, Qian Liqun bian     
      Lu Xun san wen quan bian / Wang Dehou, Qian Liqun bian MELB  Book 1991
892.05 L9263 A24/Q    
      Lu Xun za wen quan bian / Wang Dehou, Qian Liqun bian MELB  Book 1993
      Lu Xun za wen quan bian / Wang Dehou, Qian Liqun bian MELB  Book 1993
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next