Limit search to available items
Nearby Call Numbers are:
Result Page   Prev Next
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Mark   Medium Year
892.008301 S4513/S : The Seeds and other stories     
      The Seeds and other stories MELB  Book 1972
892.008301 S5246/C : City cousin, and other stories     
      City cousin, and other stories MELB  Book 1973
892.008301 S8844/F    
      Stories from the thirties MELB  Book 1982-
      Stories from the thirties MELB  Book 1982-
892.008301 W6686/W : Wild Bull Village : Chinese short stories / by Ai Wu ... [and others]     
      Wild Bull Village : Chinese short stories / by Ai Wu ... [and others] W'PONDS  Book 1965
892.008301 Z6355/K : Kong Lao'er / [Luwan Qu jiao shi jin xiu xue yuan Kong Lao'er bian xie zu bian ; Zhang Leping, Wu Jinglu hui tu]     
      Kong Lao'er / [Luwan Qu jiao shi jin xiu xue yuan Kong Lao'er bian xie zu bian ; Zhang Leping, Wu Jinglu hui tu] MELB  Book 1974
892.00830359 F3323/F : Feng huo nan tian : Guangdong min bing ge ming dou zheng gu shi ji / Guangdong sheng jun qu zheng zhi bu, Hainan jun qun zheng zhi bu he bian     
      Feng huo nan tian : Guangdong min bing ge ming dou zheng gu shi ji / Guangdong sheng jun qu zheng zhi bu, Hainan jun qun zheng zhi bu he bian MELB  Book 1974
892.00834 C5322/L    
      Li dai xiao shuo bi ji xuan (Jing) / bian zhe Jiang Shejing MELB  Book 1965
      Li dai xiao shuo bi ji xuan (Jing) / bian zhe Jiang Shejing MELB  Book 1965
      Li dai xiao shuo bi ji xuan (Jing) / bian zhe Jiang Shejing MELB  Book 1965
      Li dai xiao shuo bi ji xuan (Jing) / bian zhe Jiang Shejing MELB  Book 1965
      Li dai xiao shuo bi ji xuan (Jing) / bian zhe Jiang Shejing MELB  Book 1965
892.00834 Y2242/T : Tsu pen Fou sheng liu chi teng wu chung / Shen Fu ... [and others]; Yang Chia-lo chu pien     
      Tsu pen Fou sheng liu chi teng wu chung / Shen Fu ... [and others]; Yang Chia-lo chu pien MELB  Book 1974
892.00834035 F3322/F : Four cautionary tales / translated from the Chinese by Harold Acton and Lee Yi-Hsieh ; with a preface by Arthur Waley     
      Four cautionary tales / translated from the Chinese by Harold Acton and Lee Yi-Hsieh ; with a preface by Arthur Waley MELB  Book 1947
892.008340375 Y2227/C : Zhan gui zhuan : Ping gui zhuan ; Ru lin wai shi / Yanxiasanren, Yunzhongdaoren, Wu Jingzi zhuan     
      Zhan gui zhuan : Ping gui zhuan ; Ru lin wai shi / Yanxiasanren, Yunzhongdaoren, Wu Jingzi zhuan MELB  Book 1968
892.00835 C4564/T : Dan shen han de le qu / Zhang Shishan ; [cha tu Chen Yiming]     
      Dan shen han de le qu / Zhang Shishan ; [cha tu Chen Yiming] MELB  Book 1983
892.008350358 B4224/F : Fan Kong feng lei : li dai lao dong ren min he Fa jia fan Kong de gu shi / "Beijing shao nian" bian ji bu bian     
      Fan Kong feng lei : li dai lao dong ren min he Fa jia fan Kong de gu shi / "Beijing shao nian" bian ji bu bian MELB  Book 1975
892.0084 N57645/C : Cỏ̂ văn Trung Quó̂c : từ Tiên Tà̂n đé̂n Minh / Nguyẽ̂n Hié̂n Lê     
      Cỏ̂ văn Trung Quó̂c : từ Tiên Tà̂n đé̂n Minh / Nguyẽ̂n Hié̂n Lê MELB  Book
892.0084 Y9492/I    
      Intellectual history in late imperial China : modern interpretations / selections by Yü Ying-shih; glossary and annotations prepared by the research staff of the Chinese Linguistics Project: Charles A. MELB  Book 1984
      Intellectual history in late imperial China : modern interpretations / selections by Yü Ying-shih; glossary and annotations prepared by the research staff of the Chinese Linguistics Project: Charles A. MELB  Book 1984
892.00844 Z6368/X : Xu gu wen guan zhi/ Wang Wenru xuan bian; Zhang Xueshu dian xiao     
      Xu gu wen guan zhi/ Wang Wenru xuan bian; Zhang Xueshu dian xiao MELB  Book 1998
892.00845 C5185/Z    
      Zhongguo bai nian san wen xuan / [Chen Guohua ... and others xuan bian] MELB  Book 1995
      Zhongguo bai nian san wen xuan / [Chen Guohua ... and others xuan bian] MELB  Book 1995
892.00845 S5285/W : Wu qi gan xiao san wen ji     
      Wu qi gan xiao san wen ji MELB  Book 1974
892.0085 D5842/W : Wit and humour from ancient China : 100 cartoons / by Ding Cong ; translated by Ma Mingtong = Gu qu ji /Ding Cong     
      Wit and humour from ancient China : 100 cartoons / by Ding Cong ; translated by Ma Mingtong = Gu qu ji /Ding Cong MELB  Book 1986
892.0085 K1661/C : Chinese wit & humor / edited by George Kao ; introd. by Lin Yutang ; incl. a translation by Pearl Buck     
      Chinese wit & humor / edited by George Kao ; introd. by Lin Yutang ; incl. a translation by Pearl Buck MELB  Book 1974
892.0085 L6684/C : Chinese sex jokes in traditional times / translated and described by Howard S. Levy     
      Chinese sex jokes in traditional times / translated and described by Howard S. Levy MELB  Book 1974
892.0085 M6645/F : Xiao hua lian pian = Five yuan for a slap in the face : Chinese folk humor     
      Xiao hua lian pian = Five yuan for a slap in the face : Chinese folk humor MELB  Book 1993
892.008502 F7656/E : Essence of ancient wisdom / [introduction by Peter Moss]     
      Essence of ancient wisdom / [introduction by Peter Moss] MELB  Book 2003
892.008502 H5115/P : Popular Chinese jokes / edited & illustrated by Tian Hengyu ; translated by Alan Chong     
      Popular Chinese jokes / edited & illustrated by Tian Hengyu ; translated by Alan Chong W'PONDS  Book 1994
892.008502 S5555/E : Shi er sheng xiao de gu shi : min jian xiao hua     
      Shi er sheng xiao de gu shi : min jian xiao hua MELB  Book 1978
892.00855 Y5155/Z : Zuo jia yao lan : wen xue zhi xing cong zhe li sheng qi / Yin Shilin zhu bian     
      Zuo jia yao lan : wen xue zhi xing cong zhe li sheng qi / Yin Shilin zhu bian MELB  Book 1998
892.008l H8732/K    
      Gu dai bai hua xiao shuo xuan / Shanghai gu ji chu ban she bian MELB  Book 1979
      Gu dai bai hua xiao shuo xuan / Shanghai gu ji chu ban she bian MELB  Book 1979
892.02 C5592 A21/C : Chu ci / Cui Fuzhang deng zhu shi     
      Chu ci / Cui Fuzhang deng zhu shi MELB  Book 1998
892.02 C5592 A21/L : Li sao, and other poems of Qu Yuan / translated by Yang Xianyi and Gladys Yang     
      Li sao, and other poems of Qu Yuan / translated by Yang Xianyi and Gladys Yang W'PONDS  Book 1953
892.02 C5592 A21/Y : Li sao and other poems of Qu Yuan / translated by Yang Xianyi and Gladys Yand     
      Li sao and other poems of Qu Yuan / translated by Yang Xianyi and Gladys Yand MELB  Book 1980
892.02 H2338 A21/W : Cold mountain : 100 poems / by the Tʻang poet Han-shan. Translated and with an introd. by Burton Watson     
      Cold mountain : 100 poems / by the Tʻang poet Han-shan. Translated and with an introd. by Burton Watson MELB  Book 1970
892.02 L9262 A21/H : The art of writing : Lu Chi's Wen fu / translated from the Chinese by Sam Hamill     
      The art of writing : Lu Chi's Wen fu / translated from the Chinese by Sam Hamill MELB  Book 2000
892.02 S5556 A6/S3W : Shi jing. http://id.loc.gov/authorities/names/n81033127     
      The book of songs / translated from the Chinese by Arthur Waley MELB  Book 1960
892.02 W2467 A21/R : Poems of Wang Wei / translated by G. W. Robinson     
      Poems of Wang Wei / translated by G. W. Robinson MELB  Book 1973
892.02 W2467 A21/Y : The poetry of Wang Wei : new translations and contemporary / Pauline Yu     
      The poetry of Wang Wei : new translations and contemporary / Pauline Yu W'PONDS  Book 1980
892.03 M4998 Z/Chm : Mei Yao-ch̀en and the development of early Sung poetry / Jonathan Chaves     
      Mei Yao-ch̀en and the development of early Sung poetry / Jonathan Chaves MELB  Book 1976
892.03 T8832 Z/Yut    
      Du Fu he ta de shi / You Yumiao deng MELB  Book 1971
      Du Fu he ta de shi / You Yumiao deng MELB  Book 1971
892.04 A5555 A6/He : Hei hsüan feng Li Kʻuei / Shih Nai-an     
      Hei hsüan feng Li Kʻuei / Shih Nai-an MELB  Book 1978
892.04 A5555 A6/P : Bao zi tou Lin Chong / Shi Nai'an     
      Bao zi tou Lin Chong / Shi Nai'an MELB  Book 1978
892.04 A5555 A6/S    
      Shui hu / Shi Nai'an zhu MELB  Book 1953
      Shui hu / Shi Nai'an zhu MELB  Book 1953
892.04 A5555 A6/S 1975    
      Shui hu quan zhuan : [120 hui] / Shi Nai'an, Luo Guanzhong zhu MELB  Book 1975
      Shui hu quan zhuan : [120 hui] / Shi Nai'an, Luo Guanzhong zhu MELB  Book 1975
      Shui hu quan zhuan : [120 hui] / Shi Nai'an, Luo Guanzhong zhu MELB  Book 1975
892.04 A5555 A6/S 1995 : Shui hu zhuan / Shi Nai'an, Luo Guanzhong zhu; Huang Lin xiao dian     
      Shui hu zhuan / Shi Nai'an, Luo Guanzhong zhu; Huang Lin xiao dian MELB  Book 1997
892.04 A5555 A6/S3K    
      Rescue at Wild Boar Forest / by Shi Naián and Luo Guanzhong ; based on a translation by Stephen Kow ; retold by Frank Chin ; illustrated by Zhao Hungben and Zhao Rennian MELB  Book 1988
      Lin Chong's revenge / by Shi Naián and Luo Guanzhong ; based on a translation by Stephen Kow ; retold by Frank Chin ; illustrated by Gao Shi MELB  Book 1989
892.04 A5555 A6/T : Da hu Wu Song / [zhu zhe Shi Naian]     
      Da hu Wu Song / [zhu zhe Shi Naian] MELB  Book 1978
892.04 A6/L/1974 : Lao Can you ji / Liu E zhu     
      Lao Can you ji / Liu E zhu MELB  Book 1974
892.04 D7957 A6/D3F : Zui pu ti quan zhuan. http://id.loc.gov/authorities/names/n89117383 English     
      The drunken Buddha / [translated by] Ian Fairweather MELB  Book 1965
892.04 F3363 A23/X : Xing shi heng yan / Feng Menglong bian zhuan; Chen Qinghui xiao dian     
      Xing shi heng yan / Feng Menglong bian zhuan; Chen Qinghui xiao dian MELB  Book 1997
892.04 F3363 A23/Y : Yu shi ming yan / Feng Menglong bian zhuan; Xiao Xinqiao, Xiao Shangbing xiao dian     
      Yu shi ming yan / Feng Menglong bian zhuan; Xiao Xinqiao, Xiao Shangbing xiao dian MELB  Book 1997
892.04 F3363 A6/C    
      Jing shi tong yan / Ming Feng Menglong bian MELB  Book 1958
      Jing shi tong yan / Ming Feng Menglong bian MELB  Book 1958
892.04 F3363 A6/D : Dong Zhou lie guo zhi / Feng Menglong ; Cai Yuanfang bian     
      Dong Zhou lie guo zhi / Feng Menglong ; Cai Yuanfang bian MELB  Book 1997
892.04 H87363 A6/C3E    
      The Golden Lotus : a translation from the Chinese original of the novel Chin p'ing mei / by Clement Egerton. Vol. 4 MELB  Book 1980
      The Golden Lotus : a translation from the Chinese original of the novel Chin p'ing mei / by Clement Egerton. Vol. 3 MELB  Book 1980
      The Golden Lotus : a translation from the Chinese original of the novel Chin p'ing mei / by Clement Egerton. Vol. 1 MELB  Book 1980
      The Golden Lotus : a translation from the Chinese original of the novel Chin p'ing mei / by Clement Egerton. Vol. 2 MELB  Book 1980
Add Marked to Bag Add All On Page Add Marked to My Lists
Result Page   Prev Next