Limit search to available items
E-book
Author Paulson, Henry M., 1946- author

Title Yu Zhongguo da jiao dao : qin li yi ge xin jing ji da guo de jue qi / Hengli Baoersen (Henry M. Paulson Jr.) zhu ; Wang Yuguang, Zhu Yuan, Zhu Qiwen, Wang Hui yi ; Hu Zuliu, Zhu Yuan yi jiao
與中國打交道 : 親歷一個新經濟大國的崛起 / 亨利・保爾森 (Henry M. Paulson Jr.) 著 ; 王宇光、朱淵、朱啟文、王慧譯 ; 胡祖六、朱淵譯校
Published Xianggang : Zhong wen da xue chu ban she, 2016
香港 : 中文大學出版社, 2016
Online access available from:
ProQuest Ebook Central Subscription    View Resource Record  
EBSCO eBook Academic Collection    View Resource Record  

Copies